Социалните услуги през погледа на възрастните хора с увреждания.


Йоргова, Милена (2015) Социалните услуги през погледа на възрастните хора с увреждания. Предизвикателства пред социалното включване на хората с увреждания, Велико Търново: Фабер, 2015, с.91-97, ISBN 978-619-00-0383-0 (COBISS.BG-ID 1276539876)


 
  Статия
 people with disabilities; social services; social work; social inclusion


Социални, стопански и правни науки Социални дейности

Social sciences, economic sciences and law Social Work

 Издадено
  15457
 Милена Йоргова

1. Pulova-Ganevа Y., Social and demographic characteristics of persons with disabilities in the Republic of Bulgaria. Forum on studies of society: Conference Proceedings, Craiova, Pro Universitaria,(pp. 216-233), ISBN 978-606-26-0710-4. Цитирано на с.222 и с.232

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/