За някои основни тенденции при избор на лично име. – В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Велико Търново, 1990, 112-116.


Петкова, Анелия (1990) За някои основни тенденции при избор на лично име. – В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Велико Търново, 1990, 112-116.


 
  Статия
 
 
  15435
 Анелия Петкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/