Модификация фонем <ф> и <в> в русском и болгарском языках. // Сборник с доклади от Международната конференция: “Славистиката в глобалния свят – предизвикателства и перспективи”. Благоевград, УИ “Неофит Рилски”, 2012, с. 340-344. ISBN 978-954-680-846-2.


Пенева, Наталия (2012) Модификация фонем <ф> и <в> в русском и болгарском языках. // Сборник с доклади от Международната конференция: “Славистиката в глобалния свят – предизвикателства и перспективи”. Благоевград, УИ “Неофит Рилски”, 2012, с. 340-344. ISBN 978-954-680-846-2. Благоевград, УИ “Неофит Рилски”


 
  Доклад
 
 Издадено
  15398
 Наталия Пенева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/