Българската православна църква и първата парламентарна мисия в Русия през 1879 г. - България: метрополия и диаспора : Сб. по случай 65-годишнината на д.и.н. Николай Червенков. Кишинев : S.Ş.B., 2013, с. 243–247. ISBN 978-9975-9577-2-4. 94(497.2)+323.1(478)(=163.2)(082)=00 Б 96


Петков, Петко (2013) Българската православна църква и първата парламентарна мисия в Русия през 1879 г. - България: метрополия и диаспора : Сб. по случай 65-годишнината на д.и.н. Николай Червенков. Кишинев : S.Ş.B., 2013, с. 243–247. ISBN 978-9975-9577-2-4. 94(497.2)+323.1(478)(=163.2)(082)=00 Б 96


 за първата парламентарна мисия в чужбина 1879
  Статия
 Антим І, Климент Браницки


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  15393
 Петко Петков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/