Рекламата като източник на фразеология


Бонджолова, Валентина (2010) Рекламата като източник на фразеология Проблеми на устната комуникация. Книга осма. Ред.: Христина Станева, Мария Илиева, Анелия Петкова. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, с. 150-157. ISBN 978-954-524-745-3. COBISS.BG-ID – 1232710628.


 В публикацията се анализират рекламните текстове като източник на фразеология.
  Доклад
 реклама, фразеология, неологизъм, фразеологизъм, български език
 Издадено
  15356
 Валентина Бонджолова

1. Радева, Пенка. Динамика в синтаксиса на съвременния български език. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2012.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/