Binary Search Trees and Modern C++. CIIT'2015. Bitola, Macedonia, 23-25.04.2015. ISBN: 978-608-4699-05-7


Тодорова, Емилия (2015) Binary Search Trees and Modern C++. CIIT'2015. Bitola, Macedonia, 23-25.04.2015. ISBN: 978-608-4699-05-7 Македония


 Изучаването на двоични дървета има важно място в процеса на обучение по АСД ( Алгоритми и структури от данни). Тяхното прилагане в C ++ обаче е традиционно трудно за студентите. До голяма степен тези трудности се дължат не толкова на сложността на алгоритмите, а на сложността на езика от гледна точка на управлението на паметта с "raw pointers" - програмистът трябва да мисли за прекалено много детайли, за да осигури надеждна, ефективна и сигурна реализация. В настоящата статия авторите споделят опит в тази насока. Направени са изводи за ефективността на новите класове в сравнение с традиционните библиотечни контейнери и реализацията с вградени указатели.
  Доклад
 бинарни дървета, С++11


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  15353
 Емилия Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/