За някои проблеми на оказионалното словообразуване в научнофантастичната литература


Бонджолова, Валентина (1993) За някои проблеми на оказионалното словообразуване в научнофантастичната литература Проглас, 1993, кн. 3, с. 100 – 106. ISBN 08761-7902. COBISS.BG-ID - 1152940004.


 В работата се анализират особеностите на словообразуването и създаването на оказионализми в научнофантастичната литература във връзка с пресъздаването на въображаем свят.
  Статия
 научна фантастика, оказионализми, словообразуване, възприемане, декодиране
 Издадено
  15352
 Валентина Бонджолова

1. 10.1. Благоева, Д., С. Колковска. Динамика и иновационни процеси в българската лексика в края на XX и началото на XXI. – В: Българска лексикология и фразеология. Том 1. Л. Крумова-Цветкова, Д. Благоева, С. Колковска, Е. Пернишка, М. Божилова. Българска лексикология. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2013.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/