Тодорова, Е., Милев Д., Дончев И. Възможно ли е компютризирането на качествения анализ на данни. МАТТЕХ 2014. Шумен, 20-22. 11. 2014г. Сборник доклади, том 1, стр. 123-129. ISSN: 1314-3921


Тодорова, Емилия (2014) Тодорова, Е., Милев Д., Дончев И. Възможно ли е компютризирането на качествения анализ на данни. МАТТЕХ 2014. Шумен, 20-22. 11. 2014г. Сборник доклади, том 1, стр. 123-129. ISSN: 1314-3921 България


 Качествените методи за събиране и анализ на данни произвеждат големи количества данни. Възниква въпросът дали е възможно и как могат да бъдат автоматизирани тези дейности. В това проучване са изследвани принципите на различните методи за качествен анализ на данни и са обобщени възможностите за компютърна поддръжка на тези методи. Определени са някои дейности, които могат да бъдат подпомагани от компютърен софтуер.
  Доклад
 качествени данни, софтуер за анализ на качествени данни
 Издадено
  15351
 Емилия Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/