Фонетична и графична адаптация на заемките от английски в португалската и българската икономическа лексика”


Недева, Бойка (2016) Фонетична и графична адаптация на заемките от английски в португалската и българската икономическа лексика” – В: Актуални проблеми на лингвистиката. Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. д-р хон. кауза Стафана Димитрова, 5-6 септ. 2015, ред. Стаменов М., Панчев И., София: изд. на БАН ”Проф. М. Дринов, 2016, (с. 105-117), ISBN 978-954-322-872-0


 In the dynamics of today’s contacts with different languages and cultures, foreign words and neologisms are appearing constantly and their perception creates difficulties, especially for people who do not speak foreign languages. Many foreign words are hard to pronounce and sound unusual for the new linguistic environment. In the text is offering an analysis of phonetic and graphic adaptation of English words that are present in the Portuguese and Bulgarian economic language.
  Доклад
 португалски език, български език, графична адаптация, фонетична адаптация, финансово-икономическа лексика (phonetic and graphic adaptation of English words, loanword, lexical borrowing.).


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  15348
 Бойка Недева

1. Недева, Бойка, 2016, 2016 – „Фонетична и графична адаптация на заемките от английски в португалската и българската икономическа лексика”. – В: Актуални проблеми на лингвистиката. Юбилеен сборник в чест на проф. д.ф.н. д-р хон. кауза Стафана Димитрова, 2015, ред. Стаменов М., Панчев И., София: изд. на БАН ”Проф. М. Дринов, 2016, (с. 105-117), ISBN 978-954-322-872-0, цитиран В: Лютакова, Румяна. Нова българска и румънска лексика след 1989 г. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2018. 591 с. ISBN 978-954-07-4396-7, 2018, на стр. 294

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/