„Морфологична адаптация на съществителните, възприети от английски, във финансово-икономическата португалска и българска лексика”


Недева, Бойка (2016) „Морфологична адаптация на съществителните, възприети от английски, във финансово-икономическата португалска и българска лексика” В: Лексикографията в началото на XXI в., Доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология, 15-16 окт. 2015, съст. Благоева Д., Колковска С., София: изд. на БАН „Проф. М. Дринов, 2016, (с. 469–483), ISBN 978-322-875-1


 Adaptation of loanword to the linguistic system of the host language is a gradual process that goes through different phases. In the morphological adaptation of nouns, the objective is fixing grammatical gender and formation of plural forms.
  Доклад
 португалски език, български език, морфологична адаптация, финансово-икономическа лексика (loanword, lexical borrowing, morphological adaptation).


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  15345
 Бойка Недева

1. Недева, Бойка, 2016, „Морфологична адаптация на съществителните, възприети от английски, във финансово-икономическата португалска и българска лексика”. В: Лексикографията в началото на XXI в., Доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология, 2015, съст. Благоева Д., Колковска С., София: изд. на БАН „Проф. М. Дринов, 2016, (с. 469–483), ISBN 978-322-875-1, цитиран В: Лютакова, Румяна. Нова българска и румънска лексика след 1989 г. София: УИ "Св. Климент Охридски", 2018. 591 с. ISBN 978-954-07-4396-7, 2018, на стр. 294

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/