„Морфологична адаптация на съществителните, възприети от английски, във финансово-икономическата португалска и българска лексика”


Недева, Бойка (2016) „Морфологична адаптация на съществителните, възприети от английски, във финансово-икономическата португалска и българска лексика” В: Лексикографията в началото на XXI в., Доклади от Седмата международна конференция по лексикография и лексикология, 15-16 окт. 2015, съст. Благоева Д., Колковска С., София: изд. на БАН „Проф. М. Дринов, 2016, (с. 469–483), ISBN 978-322-875-1


 
  Доклад
 португалски език, български език, морфологична адаптация, финансово-икономическа лексика


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  15345
 Бойка Недева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/