„Съвременната езикова ситуация и отношението към английските заемки в българския език”


Недева, Бойка (2015) „Съвременната езикова ситуация и отношението към английските заемки в българския език” В: сп. Българска реч, година XXI/2015, кн. 4, УИ, Софийски Университет, с. 19-29


 Предлаганият текст разглежда функционирането на заемките от английски в съвременния български език, като отчита нуждата на всеки книжовен език да се развива и обогатява с адекватни за всяка епоха езикови средства, включително заемки от други езици. Когато еволюцията на езика го изисква, без да се прекалява с употребата им, използването на думи с чужд произход се допуска, но процесът трябва да се изследва, за да се посочат пътища за неговото регулиране. Застъпва се представата, че политиките свързани с националния език не трябва да обслужват „пуристки” цели и да го поставят в културна изолация, а да допринасят за активизиране на вътрешния му потенциал и за обогатяване на комуникативните и стилистичните му средства. The proposed text considers the functioning of loan words from English in contemporary Bulgarian, while taking into account the need for every literary language to evolve and enrich itself with language resources adequate to every epoch, including loan words from other languages. When the evolution of language requires it, the use of words of foreign origin is acceptable if it’s not overdone, but the process has to be studied so as to ways for its regulation could be designated. This text advocates the notion that policies related to national language should not service purist objectives and place it in cultural isolation but contribute to the intensification of its inner potential and the enrichment of its communicative and stylistic resources.
  Статия
 чужди думи, заемки, англицизми, български език, езикови политики (Foreign words, loan words, Anglicisms, language policies.)


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  15342
 Бойка Недева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/