„Неологизация и заемане на лексикални единици в португалския и в българския език. основни понятия и тяхното дефиниране”.


Недева, Бойка (2015) „Неологизация и заемане на лексикални единици в португалския и в българския език. основни понятия и тяхното дефиниране”. В: "Годишник на департамент "Романистика и германистика"том 1. Юбилеен годишник в чест на 70 годишнината на доц.д-р Ани Леви", съст. Спасова, М., изд. НБУ, София, 2015 г., ISBN 978-954-535-758-892-0, с.148-171


 An important part of the evolution of a language is the formation of new means of expression. Referring to examples from contemporary Bulgarian and Portuguese, the proposed text considers the definition of the concepts neology, neologism, loan-word, borrowing, lexical borrowing, calque. Важна част от еволюцията на един език е формирането на нови изразни средства. Като се позовава на примери от съвременния португалски и български език, предлаганият текст разглежда дефинирането на понятията неология, неологизъм, чуждица, заемка, лексикална заемка и калка.
  Доклад
 неологизми, заемки, англицизми, португалски език (neology, neologism, loan-word, borrowing, lexical borrowing, calque. ).


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  15340
 Бойка Недева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/