„Подходи при лингвистичната интерпретация на заемките (по материали на български и португалски език)”


Недева, Бойка (2015) „Подходи при лингвистичната интерпретация на заемките (по материали на български и португалски език)” – В: Сайт за хуманитаристика и извори, издание на БАН (www.abcdar.com/magazine_latest.php), ISSN 1314-9067, год. III, 2015, брой 6


 
  Доклад
 чуждоезикови заемки, португалски език, български език


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  15338
 Бойка Недева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/