„Подходи при лингвистичната интерпретация на заемките (по материали на български и португалски език)”


Недева, Бойка (2015) „Подходи при лингвистичната интерпретация на заемките (по материали на български и португалски език)” – В: Сайт за хуманитаристика и извори, издание на БАН (www.abcdar.com/magazine_latest.php), ISSN 1314-9067, год. III, 2015, брой 6


 Статията разглежда основните подходи при интерпретиране на лексикалното заемане. Според традициония подход при заемане на лексеми от чужд език се осъществява пренасяне и проникване на езикови елементи от единия език в другия. Когнитивната контактология поставя акцент на водещата роля на приемащия език, който създава нови лексикални единици чрез копиране или имитация на чуждоезиковите модели. Някои съвременни езиковеди поставят въпроса не само за преразглеждане същината на процеса лексикално заемане, но и за ревизия на терминологията, използвана от класическата контактология. The article considers the main approaches to treating lexical borrowing. According to the traditional method, transfer and infiltration of language elements from one language to another is carried out when borrowing lexemes from a foreign language. Cognitive contactology puts emphasis on the recipient language’s leading role which creates new lexical units through replication or imitation of foreign language models. Some contemporary linguists raise the question not only of an overhaul of the essence of the lexical borrowing process, but also of a revision of the terminology used by classical contactology.
  Доклад
 чуждоезикови заемки, португалски език, български език


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  15338
 Бойка Недева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/