Софтуер за анализ на качествени данни. Пловдив. Астарта, 2015. ISBN 978-954-350.


Тодорова, Емилия (2015) Софтуер за анализ на качествени данни. Пловдив. Астарта, 2015. ISBN 978-954-350. Пловдив


 В хабилитационния труд е направен опит да се събере в един обем представянето и разбирането за качествени данни, процесите при работа с тях, възможността за компютърно подпомагане на тези процеси, анализиране на функционалностите на редица софтуерни пакети, създадени с тази цел, и запознаване с работата на конкретен продукт. Изложението започва с най-широки научни и теоретични постановки относно качествени научни изследвания, качествени данни, методи за тяхното събиране и анализ, след което фокусът се стеснява към съвкупност от софтуерни разработки, подпомагащи различни аспекти от качествения анализ, за да се конкретизира в един програмен пакет, чрез който се демонстрира как се извършва софтуерната поддръжка в даден случай. Първа част съдържа базови сведения за качествените изследвания и видовете качествени данни, за методите и подходите за събиране на такива данни. Поставя се въпросът доколко е възможно автоматизирането на тези процеси. Втора част е изследване върху част от най-широко използваните софтуерни пакети за подпомагане анализа на качествени данни. Изследването е извършено паралелно за всички, по групи от критерии и функционалности. В края на тази част е направен опит за обобщение на възможностите на разглежданите продукти. Приложение 1 дава конкретни сведения как се работи с един от най-разпространените в областта пакети NVivo версия 10. Приложение 2 предоставя кратки исторически сведения и системни изисквания за разгледаните софтуерни продукти. Книгата съдържа част от резултатите от работата на автора в екип с дипломанти и докторанти в областта на качествените научни изследвания. В нея не са засегнати проблемите относно проектиране и изграждане на система за подпомагане анализа на качествени данни.
  Монография
 качествен анализ, качествени данни, CAQDAS


Природни науки, математика и информатика

Natural sciences, mathematics and informatics

 Издадено
  15328
 Емилия Тодорова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/