Критичен анализ на изследването на социалните дистанции и етническите стереотипи за малцинствата в България.


Добрев, Добрин (2011) Критичен анализ на изследването на социалните дистанции и етническите стереотипи за малцинствата в България. – В: Библиотека „Диоген”: „Съвременни философски изследвания”, сборник, състав. проф. Вихрен Бузов. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, том 19, кн.2, с.133-149. ISBN 978-954-524-806-1/ ISSN 1314-2763; COBISS.BG-ID 1238994916


 Студията разглежда съвременните тенденции в изследването на социалните дистанции и стереотипите за етническите малцинства в България. Систематизирано са представени резултатите от последните изследвания в тази област. На критичен анализ са подложени методологията, методите и направените изводи и заключения. Очертани са основните недостатъци и пропуски в досегашните изследвания, както и перспективите за развитие и промяна в третираната проблематика.
  Статия
 социални дистанции, етнически стериотипи, етнически малцинства в България


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  15291
 Добрин Добрев

1. Цитирано в: Петрова, Красимира. Деца, отглеждани и възпитавани в семейства на близки и роднини. Велико Търново: Фабер, 2015, с.159. ISBN: 978-619-00-0225-3; COBISS.BG-ID 1271371492

2. Цитирано в: Петрова, Красимира. Рисково поведение и психологическа практика. Велико Търново: Фабер, 2015, с.397. ISBN: 987-619-00-0224-6; COBISS.BG-ID 1271370724

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/