Антиплагиат – характеристика и приложение


Бялмаркова, Петя (2015) Антиплагиат – характеристика и приложение VIII Международная научная конференция "Инновации в технологиях и образовании" (КузГТУ), Филиал КузГТУ в г. Белово, Россия


 В съвременното информационно и технологично общество значителен брой автори нямат защита на своите произведения и още повече когато са поместени в Интернет те често стават жертви на плагиатство. За решението на този често срещан проблем, през 2005 година е разработена програмата Антиплагиат, която позволява да се провери уникалността на текста в документите.
  Доклад
 online достъп, online форми, Антиплагиат, автоматична честотата, процент на уникалност


Природни науки, математика и информатика
Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Natural sciences, mathematics and informatics
Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 
  15287
 Петя Бялмаркова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/