3D технологиите като електронен образователен ресурс


Бялмаркова, Петя (2015) 3D технологиите като електронен образователен ресурс Сборник доклади Юбилейна международна научна конференция „25 години факултет Математика и информатика“, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“, Велико Търново, България


 В тази статия е направен анализ на 3D технологиите като електронен образователен ресурс. Разгледани са специфични характеристики и приложения на 3D модели за симулация и визуализация и технологиите за стереоскопична визуализация. Систематизирани са изискванията към техническото обезпечаване при използване на 3D технологиите.
  Доклад
 електронни образователни ресурси, 3D технологии, симулация, автостереоскопични технологии, стереоскопична визуализация


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  15280
 Петя Бялмаркова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/