Оказионализми от собствени имена


Бонджолова, Валентина (2001) Оказионализми от собствени имена Състояние и проблеми на българската ономастика. Материали от юбилейната научна конференция, посветена на 80-годишнината на проф. Н. Ковачев (22-24 ноември 1999, Велико Търново), ВТ, 2001, с. 228-235. ISBN 954-524-310-4.


 
  Доклад
 оказионализъм, собствено име, оценка, езикова игра, трансформация, антропоними
 Издадено
  15278
 Валентина Бонджолова

1. Д. Благоева. Деантропонимни съществителни в най-новата българската лексика. – В: Научни приноси в памет на професор Константин Попов. Материали от Научната конференция „100 години от рождението на проф. К. Попов”, София, 29-30 ноември 2007 г. Велико Търново, ИК „Знак’94”, 2007, стр. 71-80.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/