Между думата и словосъчетанието (Опит за характеристика на предложно-именните съчетания)


Бонджолова, Валентина (1994) Между думата и словосъчетанието (Опит за характеристика на предложно-именните съчетания) Лингвистични студии. ВТ, 1994, с. 281 – 286.


 
  Доклад
 предложно-именно съчетание, синтактична форма, предлог, словосъчетание, синтаксис
 Издадено
  15276
 Валентина Бонджолова

2. Георгиева, Виолета. Семантико-синтактични функции на предлог вместо в полипредложно съчетание. // Littera et Lingua, Зима 2011.

1. Куртева, Т. Към въпроса за семантиката на предлога “с”. – В: Славянските предлози (Словенски предлози. Славянские предлоги. Славянскiя прыназоўнiкi. Слов’янськi прийменники. Przyimki słowiańskie). Велико Търново: Издателство “ИВИС”, 2007, с. 40-50. ISBN 978-954-8387-04-0.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/