Прояви на оказионалност в медийното пространство


Бонджолова, Валентина (2006) Прояви на оказионалност в медийното пространство Велико Търново


 Дисертация за придобиване на образователната и научна степен "доктор"
  Дисертация
 
 Издадено
  15262
 Валентина Бонджолова

3. Радева, В. Заета лексика и словообразувателни тенденции в славянските езици. – В: Славянска филология. Доклади и статии за XIV международен конгрес на славистите. София: АИ „М. Дринов”, 2008, стр. 97-108.

2. Радева, В. В света на думите. Структура и значение на производните думи. София: УИ “Св. Климент Охридски”, 2007

1. Радева, П. Интерференция на неалфавитна графика върху българската кирилица. – В: Арнаудов сборник. Т. 4. Русе, 2006, с. 344-347.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/