Феминативите – между неологичното и оказионалното


Бонджолова, Валентина (2007) Феминативите – между неологичното и оказионалното Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, кн. 2. Езикознание, т. 34, 2004. Доклади от Седмата национална конференция на тема „Проблеми на българската разговорна реч”. 11-12 юни 2004 г. Редактор: Паисий Христов. ВТ, 2007, 59-70. ISSN 0204-6369. COBISS.BG-ID - 1179666916.


 Създаването на феминативи (названия за жени) обикновено е резултат на словобразуване, при което за мотивираща основа се използва думата за мъжки род. В работата се разглеждат словообразувателните начини за производство на феминативи, част от които са с оказионален характер. Мотивирани от номинативни и стилистични цели, феминативите разнообразяват речта и запълват системни празнини в езика.В словообразувателен план те запазват тенценцията за продуктивност чрез суфиксация, характерна за българския език.
  Доклад
 феминативи,словообразуване, оказионализъм, номинация, названия за жени


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  15260
 Валентина Бонджолова

3. Зидарова, Ваня. "Авторски неологизми в съвременната българска преса."Poznańskie Studia Slawistyczne 8 (2015): 391-400.

2. Радева, Пенка. Динамика в синтаксиса на съвременния български език. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2012.

1. Радева, П. Експресия и експресивност в съвременната българска разговорна реч. – В: Проблеми на устната комуникация. Кн. 8. ВТ, 2010. стр. 124-143

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/