Към характеристиките на рода на съществителните имена в българския и немския език.


Иванова, Людмила (1987) Към характеристиките на рода на съществителните имена в българския и немския език. Доклади от втория международен конгрес по българистика. том 4 с. 59-69


 Пуубликацията разглежда характеристиките на рода на съществителните в контрастивен аспект и отчита различията (превес на формалното начало в български и превес на семантиката в немския език)
  Доклад
 род, функции


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  15249
 Людмила Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/