Zum Problem des Genus substantivi aus translationslinguistischer Sicht (Am Material des Deutschen und des Bulgarischen)


Иванова, Людмила (1988) Zum Problem des Genus substantivi aus translationslinguistischer Sicht (Am Material des Deutschen und des Bulgarischen) Linguistische Arbeitsberichte 61. Leipzig


 Статията разглежда трудностите при превода, произтичащи от стилистичните функции на рода на съществителните в художествен текст, и междуезиковите различия.
  Доклад
 Genus substantivi, Translation, stilistische Funktion, Metaphernbildung
 Издадено
  15248
 Людмила Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/