Das Genus der Substantive und die Sprachebenen


Иванова, Людмила (1988) Das Genus der Substantive und die Sprachebenen 2. Jenaer Semantik-Syntax-Symposium, Wissenschaftliche Beitraege der FSU Jena


 Статията третира проблема за функциите на рода на съществителните на различните езикови нива (като важен фактор за формообразуването в немски език, за създаването на вътрешнотекстови връзки, за смислоразграничаване и за стилистично нюансиране).
  Доклад
 Genus substantivi, Sprachebenen, Formenbildung, textbildende Funktion, bedeutungsdisambiguierende Funktion


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  15247
 Людмила Иванова

1.  включена в библиографията на Eckhard Meineke, Das Substantiv in der deutschen Gegenwartssprache. Heidelberg: Universitätsverlag 1996

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/