Графичните оказионализми в медиите и рекламата


Бонджолова, Валентина (2007) Графичните оказионализми в медиите и рекламата Трудове на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, кн. 2. Езикознание, т. 34, 2004. Доклади от Седмата национална конференция на тема „Проблеми на българската разговорна реч”. 11-12 юни 2004 г. Редактор: Паисий Христов. ВТ, 2007, 227-256. ISSN 0204-6369. COBISS.BG-ID - 1179662052


 В студията се разглеждат разнообразните начини за създаване на графични оказионализми: смесване на главни и малки букви, чужди графеми, най-вече латиница (диграфия), препинателни знаци и други знаци за графично оформяне на текст, графични символи и изображения (фонограми, емотикони, цифри, нетрадиционно изписани графеми), картинни елементи, символни изображения на парични единици, цветоотделяне и шрифт, нелинейни средства, съкращения, комбинации от графични символи.
  Студия
 оказионализъм, езикова игра, графика, графема, символи
 Издадено
  15226
 Валентина Бонджолова

2. Sumrova Vanina. За интермоделите в словообразуването на неологичните феминални имена в българския език. – В: Rocznik Slawistyczny, 2015 | 64 | 123-140.

1. Радева, Пенка. Динамика в синтаксиса на съвременния български език. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2012. 270 стр. ISBN: 9789545248306

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/