Степените за сравнение като основа на експресивни синтактични конструкции в медиите и рекламата (Stopniowanie jako podstawa ekspresywnych konstrukcji składniowych w mediach i reklamie)


Бонджолова, Валентина (2009) Степените за сравнение като основа на експресивни синтактични конструкции в медиите и рекламата (Stopniowanie jako podstawa ekspresywnych konstrukcji składniowych w mediach i reklamie) Cyryl i Metody w duchowym dziedzictwie Słowian. Materiały III i IV Konferencji Cyrylometodiańskiej w Białej Podlaskiej (XXIX i XXXIV Konferencje Podlaskie). Redakcja Petar Sotirov, Mariola Mostowska-Zabielska. Biała Podlaska, 2009, с. 199-204. ISBN 978-83-923124-1-3.


 Върху материал от медиите и рекламата се разглеждат степените за сравнение и използването им при градация, като се анализират различните схеми на трансформиране на синтактичните модели във връзка с постигане на по-висока експресивност.
  Доклад
 степенуване, реклама, експресивност, синтаксис, медии
 Издадено
  15221
 Валентина Бонджолова

3. Коева, Силвия. Манипулативен потенциал на средствата за квантификация в съвременния български език.Велико Търново, УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2017.

2. Цонев, Р., Ел. Атанасова. Абсолютната превъзходна степен за сравнение в българския сленг в интернет (по материали от форума teenproblem.net). //Езиков свят (ORBISLINGUARUM). 2016. Т. 14. № 2. С. 63-72.

1. Tsonev, R. 2015: The absolute superlative degree of comparison in Bulgarian slang – In: 3-rd international scientific conference “Dialogue between Balkan languages, cultures and civilizations". Proceedings, Tirana: 2015, ISBN 978-9928-41079-8-5, 80-84

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/