Диалектите и диалектизмите в езика на съвременните медии


Бонджолова, Валентина (2016) Диалектите и диалектизмите в езика на съвременните медии Philologia mediana. Часопис за филолошке науке Филозовског факултета Универзитета у Нишу, година VIII, броj 8. Уредник: Ирена Арсић. Ниш, 2016, 427-436. ISSN:1821-3332.


 В езика на съвременните медии наблюдаваме съвместна употреба на единици с различна стилова отнесеност. В доклада се разглежда особеното място, което заемат диалектизмите, които изпълняват разнообразни функции в медийния текст и са свързани с различни български диалекти, а също и изразяваното към тях отношение. Освен в речта на хора, които не са овладели достатъчно книжовната норма, те се използват като средство за стилизация, както и за създаване на специфична тоналност в текста. Диалектизмите създават стилистичен контраст и повишават емоционалността и експресивността.
  Статия
 медии, език, диалектизми, диалект, колоквиализация
 Издадено
  15215
 Валентина Бонджолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/