Идейна и сруктурна полифония в повестта “Раково отделение” от Ал. Солженицин.


Благоев, Благовест (2010) Идейна и сруктурна полифония в повестта “Раково отделение” от Ал. Солженицин. //„Юбилеен сборник „35 години катедра “Обща и сравнителна литературна история”. – Велико Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий, 2010, с. 113-120, ISBN 978-954-524-758-3.


 Статията е опит за анализ на идейната полифония в романа от Ал. Солженицин "Раково отделение", както и на структурите, чрез които тя се въплъщава.
  Статия
 полифония, структура, идеен ориентир


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  15164
 Благовест Благоев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/