Риторика на спомена в белетристиката на Павел Вежинов от 70-те и 80-те години на XX век


Христова, Христина (2009) Риторика на спомена в белетристиката на Павел Вежинов от 70-те и 80-те години на XX век В: Отклонението като норма. Сборник с доклади от Юбилейна конференция в чест на проф. Румяна Йовева (Варна, 2008). Шумен: УИ Епископ Константин Преславски, 2009, с.156-161,ISBN 978-954-577-538-3. COBISS.BG-ID 1245155300


 Докладът изследва разколебаването на епическата структура и спецификата на художественото бреме в белетристиката на Павел Вежинов от 70-те и 80-те години на XX век.
  Доклад
 хронотоп, аз-повествование, нарация, време-съзнание.
 Издадено
  15112
 Христина Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/