Българо-латинската война от 1205-1207 г.: численост, битки, обсади, жертви, стратегия и тактика на противостоящите страни. – Военноисторически сборник. – София : Военно издателство, 2015, бр. 1, с. 73–87. Print ISSN - 0204-4080. COBISS.BG-ID 1119626468


Иванов, Ивелин (2015) Българо-латинската война от 1205-1207 г.: численост, битки, обсади, жертви, стратегия и тактика на противостоящите страни. – Военноисторически сборник. – София : Военно издателство, 2015, бр. 1, с. 73–87. Print ISSN - 0204-4080. COBISS.BG-ID 1119626468 София


 
  Статия
 средни векове, Латинска империя, българо-латински войни, количествен анализ
 Издадено
  15111
 Ивелин Иванов

1. VASILE MĂRCULEȚ. Campania antilatină vlaho-bulgaro-cumană din ianuarie 1206. Bătălia de la Roussion (31 ianuarie 1206). – REVISTA DE ISTORIE MILITARĂ, nr. 1-2, 2017, pp. 1-10. ISSN 1220-5710 http://ispaim.mapn.ro/app/webroot/fileslib/upload/files/RIM/RIM%201-2%202017.pdf Цитирано на стр. 3.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/