Идеи за държавно устройство и управление в българското общество 1856-1879.


Петков, Петко (2003) Идеи за държавно устройство и управление в българското общество 1856-1879. Велико Търново. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий". 300 с.


 Монографията разглежда предосвобожденските идеи и проекти за бъдещо държавно устройство и управление и отражението им в българския проект за основен закон от 1879 г. и в приетата Търновска конституция
  Монография
 идеи и проекти за държавно устройство и управление; български проект за конституция 1879 г.; Търновс


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  151
 Петко Петков

3. Милко Палангурски, Учредителите. Участниците в Учредителното народно събрание в Търново 10.ІІ-16.ІV.1879. Енциклопедичен справочник. С., 2014, с. 313 ISBN 978-954-730-877-0

2. Илия Тодев, КОЯ Е ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКА ? НАУКА – кн. 3/2012, том XXII, с. 47. Издание на Съюза на учените в България

1. Свириденко Вікторія. Формування основних течій болгарського національно-визвольного руху: історіографічне бачення проблеми / Вікторія Свириденко // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 13. – С. 215–222.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/