Идеи за държавно устройство и управление в българското общество 1856-1879. Велико Търново. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий". 300 с. ISBN 954-524-360-0 COBISS.BG-ID - 1040231908


Петков, Петко (2003) Идеи за държавно устройство и управление в българското общество 1856-1879. Велико Търново. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий". 300 с. ISBN 954-524-360-0 COBISS.BG-ID - 1040231908


 Монографията разглежда предосвобожденските идеи и проекти за бъдещо държавно устройство и управление и отражението им в българския проект за основен закон от 1879 г. и в приетата Търновска конституция
  Книга
 идеи и проекти за държавно устройство и управление; български проект за конституция 1879 г.; Търновс


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  151
 Петко Петков

7. Драгомир Йорданов, Границите на България 1870-1886 г. Историческо формиране и развитие. В. Търново : Фабер, 2018, 720 стр. ISBN - 978-619-00-0782-1 COBISS.BG-ID - 1287612900 с. 705

6. Пламен Божинов, Марко Д. Балабанов и освобождението на България. - Исторически преглед, 2015, год. LХХІ, кн. 3-4, с. 311-347 ISSN: 0323-9748 с. 320.

5. Милко Палангурски, Учредителите. Участниците в Учредителното народно събрание в Търново 10.ІІ-16.ІV.1879. Енциклопедичен справочник. С., 2014, с. 313 ISBN 978-954-730-877-0

4. Илия Тодев, КОЯ Е ПЪРВАТА БЪЛГАРСКА РЕПУБЛИКА ? НАУКА – кн. 3/2012, том XXII, с. 47. Издание на Съюза на учените в България

2. Вера Бонева, Българското църковнонационално движение 1856-1870. [София] : За буквите - О писменехь, 2010 (В. Търново : Фабер), 1128 стр. ISBN - 978-954-8887-77-9 COBISS.BG-ID - 1235088868 с. 1117

3. Свириденко Вікторія. Формування основних течій болгарського національно-визвольного руху: історіографічне бачення проблеми / Вікторія Свириденко // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць. – 2010. – Вип. 13. – С. 215–222.

1. Пенчо Пенчев, Полемично за икономическите последици от Руско-турската освободителна война (1877-1878 г.). - Исторически преглед, 2008, год. LХІV, кн. 3-4, с. 49-74. ISSN: 0323-9748 с. 53.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/