"Разказът" в списание "Signcafe" за тенденциите в медийния свят и ролите на рекламата в началото на второто десетилетие от новия век


Христова, Христина (2012) "Разказът" в списание "Signcafe" за тенденциите в медийния свят и ролите на рекламата в началото на второто десетилетие от новия век В: Трудове на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий". 2012, том 3, с. 45-68, ISSN 0204-6369


 Студията представя приноса на специализираното списание "Signcafe" в съвременния дебат за медийните процеси и тенденциите в рекламната комуникация.
  Статия
 медии, рекламна комуникация, онлайн комуникация


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  15090
 Христина Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/