Овладяването на българската народнопесенна орнаментика в часа по народно пеене като основа за развитие на певческите умения (Анализ на емпирични данни от подготвителния етап на педагогически експеримент).


Ганева, Ана (2013) Овладяването на българската народнопесенна орнаментика в часа по народно пеене като основа за развитие на певческите умения (Анализ на емпирични данни от подготвителния етап на педагогически експеримент). Сб. от Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 17 януари 2013 г. Ред. кол. Пламен Легкоступ ... и др. В. Търново: Фабер, 2013 с. 676-687 ISBN 978-954-400-957-1 COBISS.BG-ID 1261571300


 Орнаментиката на българската народна песен е нейна същностна характеристика – уникален феномен, който неизменно присъства в професионалното полезрение и на изследователите на фолклора, и на педогозите – преподаватели по народно пеене. Овладяването й в часа по народно пеене е сред основните педагогически цели и задачи, тъй като орнаментиката е свързана с регионалната чистота на изпълнението, произтича от функцията на песента и е в органична зависимост с всички компоненти на певческия процес – дишане, вокалообразуване, интонация и пр.
  Доклад
 орнаменти, фолклорни области, певчески умения, форшлаг, мордент


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство
Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Humanities Music and Dance Arts
Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  15086
 Ана Ганева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/