Антиподи на петата власт


Христова, Христина (2011) Антиподи на петата власт В: Медиите на 21.век - онлайн издание за анализи, изследвания и критика на медиите, връзките с обществеността и рекламата, 9 юни 2011 г., ISSN 1314-3794


 Статията изследва прояви на платения пиар в българското медийно пространство през годините на прехода
  Статия
  платен пиар, медии, тенденции, преход


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  15084
 Христина Христова

1. Андреева, Десислава и др. Подменената журналистика.Велико Търново: Университетско издателство "Св.св. Кирил и Методий",2016, ISBN 978-619-208-075-4, с.35

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/