Моделът за личност в теорията на К.Г.Юнг.


Добрев, Добрин (2016) Моделът за личност в теорията на К.Г.Юнг. Велико Търново: ИК „Знак 94”, 2016, 211 страници. ISBN 978-954-8305-42-6; COBISS.BG-ID 1274410724


 Монографията идентифицира и анализира основните идеи от юнговия модел за личност, като очертава главните „маркери” в теорията му, позволяващи разпознаването и разчитането ѝ, а също и сравняването ѝ с други теоретични модели. Специално внимание е обърнато на характерното за Юнг екстраполиране на обяснителните принципи от модела за личност върху различни социални, културни и религиозни феномени. Юнговият модел се базира на системно – структурния подход към изучаването на личността. Разликата при приложението на подхода в сравнение с останалите парадигми е приемането на постулата за водещата роля на несъзнаваното и несъзнаваните личностни структури в динамиката и развитието на личността. Следвайки тази линия на интерпретация, монографията може условно да бъде разделена на две части: в първите две глави се разглеждат структурно-динамичните особености на личността, а останалите са посветени на различните приложни аспекти на модела за личност.
  Монография
 К.Г.Юнг, модел за личност, аналитичен процес, синхроничност, религиозни амплификации


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  15083
 Добрин Добрев

2. Manolov, M., Stoyanov, I., Georgieva, Z. and Trifonova-Dimitrova, P. (2019) Social Inheritance in the Context of Psychology. Open Journal of Social Sciences, 7, p. 57. https://doi.org/10.4236/jss.2019.77005, ISSN Online: 2327-5960, ISSN Print: 2327-5952

3. Цитирано в: Йонкова, Красимира. „Философия на доброволчеството“. В: Библиотека „Диоген”: „Изследване и практика“, сборник, състав. д-р Златинка Георгиева. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2019, том 27, кн.1, с. 14. ISBN 978-619-208-192-8/ ISSN 1314-2763

4. Цитирано в: Манолов, Манол. Автодискриминацията. Велико Търново: Издателство „ИВИС“, 2019, с.105. ISBN 978-619-205-112-9; COBISS.BG-ID 1288492516

1. Цитирано в: Маджаров, Георги. „Психологическа същност на юношеската криза: критичен анализ“. - В: Библиотека „Диоген”: "Тенденции в съвременната психология“, сборник, състав. доц. Добрин Добрев. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2017, том 25, кн.1, с. 9. ISBN 978-619-208-112-6/ ISSN 1314-2763; COBISS.BG-ID 1280703972

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/