Дебатът за културната ситуация в България през новото столетие пo страниците на списание "Пламък".


Христова, Христина (2009) Дебатът за културната ситуация в България през новото столетие пo страниците на списание "Пламък". Издател. Научно списание за книгата. Велико Търново. УИ Св. св. Кирил и Методий, 2009, бр. 1-2. ISSN 1310-4624, c.35-38


 Статията е разглежда ролята на сп. "Пламък" в дебата за културната ситуация в България през годините на прехода.
  Статия
 литературно списание, печатни медии, процес, дебат.


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  15077
 Христина Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/