Проблеми на семантичната реконструкция (Етимологично и семантико-типологично изследване в областта на българската соматична лексика). Дисертация за присъждане на образователната и научна и степен доктор. В. Търново, 1997.


Колева-Златева, Живка (1997) Проблеми на семантичната реконструкция (Етимологично и семантико-типологично изследване в областта на българската соматична лексика). Дисертация за присъждане на образователната и научна и степен доктор. В. Търново, 1997.


 
  Дисертация
 
 
  15075
 Живка Колева-Златева

4. Кострыкина, Светлана Евгеньевна. Семантическая реконструкция прагерманских форм *buзjanan и *saljanan. Диссертация к.ф.н. Волгоград, 2013.

2. Wonhoi Kim, 2011. Intercultural Communication and Language Change // Language and Linguistics 50, 53-80.

3. Библиография по българска лексикология, фразеология и лексикография 1950 – 2010. БАН, ИБЕ „Проф. Л. Андрейчин”. София: Академично издателство „Марин Дринов”, 2011. Цит. на стр. 217.

1. Wonhoi Kim, 2010. A Comparative Study on the Metaphoric Expanding of голова (Head) in Russian and Bulgarian Phrases // Language and Linguistics 47, 49-72. – цит. на стр. 56.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/