Реклама и публичен брандинг: нови пресечни точки в публичното управление ( Рец. за: Павлова, Албена и Станчев, Здравко. Реклама, публичен брандинг и нормативна уредба. С.: изд. „Нова звезда“, 2015, 204 с.)


Серезлиев, Стефан (2016) Реклама и публичен брандинг: нови пресечни точки в публичното управление ( Рец. за: Павлова, Албена и Станчев, Здравко. Реклама, публичен брандинг и нормативна уредба. С.: изд. „Нова звезда“, 2015, 204 с.) В: Годишник на департамент „Администрация и управление“, 2016 (НБУ), Том 1, . Online ISSN 2603-297X.


 В рецензията се анализира научния текст на доц. Албена Павлова от гледна точка на изграждането на модерния публичен брандинг в контекста на рекламата и новите перспективи в публичната комуникация и управлението.
  Рецензия
 брандинг, публичен брандинг, обществени комуникации, интегрирани маркетингови комуникации


Социални, стопански и правни науки Администрация и управление
Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Administration and Management
Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  15061
 Стефан Серезлиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/