Знаковата роля на политическото риалити "ТV7 в България: Мисия: твоят избор"


Христова, Христина (2012) Знаковата роля на политическото риалити "ТV7 в България: Мисия: твоят избор" Сборник с доклади от Десетата национална научна конференция с международно участие "Библиотеки, четене, комуникации". Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и Методий, 2012, Част първа. Съст. Георгиев,Л., Ел. Георгиева, К. Иванова, Ж. Радева., с.184-191,ISSN 1313 - 8138


 Докладът разглежда появата и утвърждаването на риалити формата в българското телевизионно битие. Изследователското внимание е фокусирано върху ролята и значението на конкретно риалити за бранда TV7.
  Доклад
 риалити, медия, индикатор, значение, формат


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  15043
 Христина Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/