Пресечни точки в полето на медийния дизайн. (Рец. за Веселина Вълканова. Медиен дизайн. София, УИ "Св. Климент Охридски", 2013)


Серезлиев, Стефан (2013) Пресечни точки в полето на медийния дизайн. (Рец. за Веселина Вълканова. Медиен дизайн. София, УИ "Св. Климент Охридски", 2013) В: Newmedia21. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика. София: СУ „Св. Климент Охридски“, ФЖМК, Публ. 04.09.2013 г. ISSN 1314‐3794 (online) http://www.newmedia21.eu. - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране.


 Последните години графичният дизайн изживява сложен процес на динамично вътрешно развитие. Една от важните характеристики на този процес, както и за останалите стратегически дисциплини в интегрираните маркетингови комуникации (ИМК), е непрекъснатото концептуално преформулиране на философията на дизайна в светлината на новите му комуникационни ангажименти. Това обстоятелство се отразява логично и в новите му терминологични перспективи на различни нива.
  Рецензия
 дизайн, медиен дизайн,


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  15042
 Стефан Серезлиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/