Името на бранда. Комуникативни аспекти. Първа част.


Серезлиев, Стефан (2015) Името на бранда. Комуникативни аспекти. Първа част. В: Реторика и комуникации, София: Институт по реторика и комуникации, октомври 2015, 19. ISSN 1314-4464 (online), https://rhetoric.bg/ - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране.


 Изследването е посветено на името на бранда – винаги в центъра на интерес, както от страна на съвременния бранд мениджмънт, така и от страна на широката аудитория. Каква е актуалната ситуация, свързана с процеса на управление на създаване на името на бранда в контекста на участието и интересите на различните заинтересовани и участници: организации, бранд мениджъри, комуникационни агенции, служители от творческите отдели? Какво е влиянието на дигиталните възможности и заплахи в нашия модерен живот върху процесите на създаване и използване на името на бранда при неговото създаване и приложение: има много подходи и въпроси. Изследването е в две части, където авторът критично ще се опита да намери релевантни отговори и най-важните перспективи.
  Статия
 Име на бранда, бранд, брандинг, бранд мениджмънт, интегрирани маркетингови комуникации (ИМК), творчески процес, копирайтер, арт директор
 Издадено
  15038
 Стефан Серезлиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/