Бранд vs/via Тероризъм: Да говорим в бъдеще време.


Серезлиев, Стефан (2014) Бранд vs/via Тероризъм: Да говорим в бъдеще време. В: Реторика и комуникации, София: Институт по реторика и комуникации, януари 2014, №13. ISSN 1314-4464 (online), https://rhetoric.bg/ - Национален референтен списък на съвременните български научни издания с научно рецензиране


 В статията авторът настоява, че погледът към терористичния бранд не се изчерпва само с феномена на визуалната им идентичност. Той приема терористичния бранд като частен случай от теорията и практиката на модерния бранд, като се опитва да надникне в близкото му бъдеще. Там ни очакват някои неочаквани, но възможни предизвикателства в бързо променящия се комуникационен пъзел.
  Статия
 бранд, брандинг, терористичен бранд, терористичен брандинг, бъдеще на бранд тероризма.


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  15036
 Стефан Серезлиев

2. Мавродиева И. Т. Бренд-журналистика, интернет-СМИ и социальные сети. Медиалингвистика. Вып. 5. Язык в координатах массмедиа : матер. I Междунар. науч.-практ. конф. (6–9 сентября 2016 г. Варна, Болгария) / отв. ред. В. В. Васильева. — СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т «Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций», 2016. — 290 с. Print ISSN 2312-0274. Online ISSN 2312-926X.

1. Мавродиева, Иванка. Реторика и дигитален свят: нонсенс или мисията задължителна. // Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 11.04.2016. Online ISSN 1314-3794.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/