Образованието по реклама в реторичната светлина на прожекторите. Ab initio nullum, semper nullum.


Серезлиев, Стефан (2013) Образованието по реклама в реторичната светлина на прожекторите. Ab initio nullum, semper nullum. „Реторика и комуникации”,[ http://rhetoric.bg/] електронно научно списание, брой 8, януари 2013. Online ISSN 1314-4464


 Авторът изследва някои от актуалните проблеми и перспективи в образованието по реклама в светлината на новите реалности в академичната мисъл и професионалната практика. Какви академични и бизнес фактори ще играят определяща роля в близкото бъдеще в образованието по реклама?
  Статия
 реклама, образование, образование по реклама, интегрирани маркетингови комуникации, бранд
 Издадено
  15034
 Стефан Серезлиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/