Бранд-точките на контакт с бранда – новите перспективи пред бранд комуникациите.


Серезлиев, Стефан (2012) Бранд-точките на контакт с бранда – новите перспективи пред бранд комуникациите. Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". 2012, № 12. Available from: [www.media-journal.info]. ISSN 1313-9908


 В статията се изследват новите възможности пред ИМК, ПР и рекламата в полето на бранд-точките на контакт.
  Статия
 Интегрирани Маркетингови Комуникации (ИМК), бранд, ПР, реклама, бранд точки на контакт


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  15030
 Стефан Серезлиев

2. Димитрова, Татяна. Председателството на България на Съвета на ЕС – как да популяризираме туристическа дестинация София?. In: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика [online], 03 март 2017. Online ISSN 1314-3794.

1. Павлова, Албена и Станчев, Здравко. Реклама, публичен брандинг и нормативна уредба. С.: изд. „Нова звезда“, 2015, с.89. Print ISBN 978-619-198-014-7.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/