Интегрираните Маркетингови Комуникации – новият стар трамплин на бранда – част І.


Серезлиев, Стефан (2012) Интегрираните Маркетингови Комуникации – новият стар трамплин на бранда – част І. In: Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика [online], 16 февруари 2012. ISSN 1314-3794


 В две последователни статии авторът разглежда някои актуални въпроси около съвременните Интегрирани Маркетингови Комуникации (ИМК) и брандинга. Академичната теория и професионалната практика търсят своите пресечни точки в различни полета на взаимодействие. Изследванията на тези въпроси откриват нови възможности в лабиринта от комуникационни капани и предизвикателства.
  Статия
 Интегрирани Маркетингови Комуникации (ИМК), бранд, ПР, реклама.


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  15027
 Стефан Серезлиев

1. Сп. „Реторика и комуникации“, брой 38, януари 2019 г. http://rhetoric.bg/ ISSN 1314-4464

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/