Алманах "Мизия" в контекста на печатните комуникации у нас


Христова, Христина (2010) Алманах "Мизия" в контекста на печатните комуникации у нас В: Между традицията и модерността. Сборник с доклади от Национална научна конференция с международно участие по проекта "Регионалните медии като фактор на влияние върху гражданските ценности". Велико Търново, 2010,с.247-264, ISBN 978-954-524-735-4


 Докладът представя жанровата специфика на алманах "Мизия" в определен период от развитието на медиите в България. Обособена е културната значимост на алманаха в условията на динамични социално-исторически преобразования.
  Доклад
 алманах, медия, печат, комуникации, преобразования


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  15017
 Христина Христова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/