Рекламните комуникации: между агенцията и съвременния свят: Modus Operandi II.


Серезлиев, Стефан (2011) Рекламните комуникации: между агенцията и съвременния свят: Modus Operandi II. Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС "Алма комуникация". 2011, (11), < https://media-journal.info/?p=item&aid=172> Online ISSN 1313-9908.


 В статията се разглеждат и анализират проблемите в мениджмънта на творческия процес в модерната комуникационна агенция.
  Статия
 комуникационна агенция, рекламна агенция, бранд, агенционно задание, творческо задание, мета-теории в рекламните агенции


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  14996
 Стефан Серезлиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/