Политическият брандинг с рекламен акцент?


Серезлиев, Стефан (2010) Политическият брандинг с рекламен акцент? Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". 2010, № 5. Available from: [www.media-journal.info]. ISSN 1314-4464.


 В студията се анализират основните принципи на модерния политически брандинг и връзката им с актуални комуникационни механизми.
  Студия
 бранд, политически брандинг, политическа реклама, интегрирани маркетингови комуникации


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  14988
 Стефан Серезлиев

4. Кабакчиева, Дора. БРАНДИНГЪТ В ПОДКРЕПА НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА. В "Регионална икономика и устойчиво развитие", Сборник с доклади от национална научна конференция, Том II, 17 ноември 2017, стр. 266. Издателство „Наука и икономика”, Икономически университет – Варна, ISBN 978-954-21-0957-0

1. „Организационно развитие и бранд идентичност на Окръжен и Районен съд – Бургас (2014 – 2015 г.)” – Иванова, Соня. В сборник на Философски факултет при СУ „Св. Климент Охридски”, резултат от Международна научна конференция „Лидерство и организационно развитие”, на Китен, 16 – 19 юни 2016 г. с.1102-1103. ISBN 978-954-07-4129-1

2. Иванова, Соня. Инфраструктурни проекти и бизнес решения на Община Бургас – модел на изграждане на бранд. (2012–2015 г.). В: Инфраструктура: бизнес и комуникация: Научен сборник. София: Изд. УНСС, 2016. с.2-3. ISSN 1314-0930.

3. Костова, Силвия. Марката като личност и личността като марка –преплитащи се роли в марковия мениджмънт на медийната организация. В Годишник на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по журналистика и масова комуникация, Том 22, 2016, стр. 301. ISSN 1311-4883.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/