Политическият брендинг с рекламен акцент?


Серезлиев, Стефан (2009) Политическият брендинг с рекламен акцент? Асоциация ИМАГИНЕС, Класик Дизайн ООД, 2009, 31 с. ISBN 978–954–92504–1–1


 В студията се анализират основните принципи на модерния политически брандинг и връзката им с актуални комуникационни механизми.
  Студия
 бранд, политически брандинг, политическа реклама, интегрирани маркетингови комуникации


Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  14986
 Стефан Серезлиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/