Интегрирани маркетингови комуникации, бранд и графичен дизайн: между дефинициите и перспективите.


Серезлиев, Стефан (2014) Интегрирани маркетингови комуникации, бранд и графичен дизайн: между дефинициите и перспективите. София: Ваньо Недков, 2014, 358 с. PRINT ISBN 978-619-194-044-8 // COBISS.BG-ID - 1289928164


 В монографията се разглеждат ключови въпроси от академичната теория и професионалната практика на актуални теми от модерните интегрирани маркетингови комуникации, ПР, рекламата, бранда и дизайна.
  Монография
 Интегрирани маркетингови комуникации (ИМК), ПР, Реклама, Бранд, Дизайн


Хуманитарни науки Изобразително изкуство
Социални, стопански и правни науки Обществени комуникации и информационни науки

Humanities Fine Arts and Visual Arts
Social sciences, economic sciences and law Public Communications and Information Sciences

 Издадено
  14985
 Стефан Серезлиев

1. Мавродиева, Иванка Т. Бранд журналистика, онлайн медии и социални мрежи. Медиалингвистика. Вып. 5. Язык в координатах массмедиа : матер. I Междунар. науч.-практ. конф. (6–9 сентября 2016 г. Варна, Болгария) / отв. ред. В. В. Васильева. — СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т, Ин-т «Высш. шк. журн. и мас. коммуникаций», 2016. — 290 с. Print ISSN 2312-0274. Online ISSN 2312-926X.

2. Мавродиева, Иванка. Реторика и дигитален свят: нонсенс или мисията задължителна. // Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 11.04.2016. ISSN 1314-3794.

3. Павлова, Илиана. Марка за различие. сп. Проглас, кн. 1, 2016, с. 210 – 212. ISSN 2367-8585

4. Павлова, Илиана. Професия журналист: 21. век. Теоретични измерения, комуникационни модели, медийни практики. Велико Търново: Фабер, ISBN 978-619-00-0464-6, с. 158.

5. Павлова, Илиана. Професия журналист: 21. век. Теоретични измерения, комуникационни модели, медийни практики. Велико Търново: Фабер, ISBN 978-619-00-0464-6, с. 221.

6. Павлова, Илиана. Професия журналист: 21. век. Теоретични измерения, комуникационни модели, медийни практики. Велико Търново: Фабер, ISBN 978-619-00-0464-6, с. 84.

7. Павлова, Илиана. Професия журналист: 21. век. Теоретични измерения, комуникационни модели, медийни практики. Велико Търново: Фабер, ISBN 978-619-00-0464-6, с. 91.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/